Zakelijk

Voor bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen, begeleid ik op professionele wijze het gehele bouwtraject.
Ik heb 20 jaar ervaring in het planontwikkelingsproces voor zowel nieuwbouw als verbouwingen van kantoren, bedrijfspanden, utiliteitsgebouwen, distributiecentra, appartementengebouwen, winkelcentra, onderwijsinstellingen, showrooms en werkplaatsen, productieprocessen en Multifunctioneel Centrum (MFC/ MFA) en kerkgebouwen.

Bij dergelijke projecten, waarbij veel verschillende partijen en de gemeentelijke instanties bij betrokken zijn en samen dienen te werken, wordt deskundigheid, goede communicatie, financiële- en bouwtechnische ervaring met een helikopterview vereist.

Ook opdrachtgevers vanuit de zakelijke markt, kan ik bijstaan in complexe projecten. Nieuwbouw of verbouwprojecten binnen de utiliteitsbouw, zijn bij mij in goede handen.
Voor u kan ik een belangrijke rol spelen bij het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van het Programma van Eisen (PvE).
In de overige fases zal mijn rol voornamelijk een sturende functie hebben ten aanzien van de door de architect en overige adviseurs aan te leveren stukken. Alle coördinerende taken kunt u dus uit handen geven. Vanaf het bouwinitiatief tot en met de oplevering en nazorg treed ik voor de opdrachtgever op als onafhankelijke bouwadviseur. Hierdoor laat u de verantwoordelijkheid voor het algemene verloop van het bouwproces aan mij over, uiteraard altijd in goed overleg met u als opdrachtgever.
In iedere fase van het bouwproces worden kosten, kwaliteit en tijd (planning) bewaakt.

U als opdrachtgever bepaalt welke taken ik voor u mag uitvoeren. De taken en werkzaamheden worden contractueel overeengekomen.

Opstellen Programma van Eisen (PvE)
Het Programma van Eisen (PvE) voor een gebouw bevat een omschrijving van de organisatie en de eisen en wensen van de opdrachtgever. Op deze manier kunnen ontwerpende partijen zich inleven in de ontwerp opdracht. Het PvE is het toetsingskader voor het ontwerp. Het PvE dient compleet en eenduidig te zijn, zodat interpretatie-verschillen worden voorkomen. Het PvE bevat de volgende onderwerpen:

 • Ruimte behoefte.
 • Ruimtelijke relaties en gebouwlogistiek.
 • Stedenbouwkundige aspecten.
 • Afwerkingen en voorzieningen.
 • Technische eisen.
 • Wettelijke eisen.
 • Financiële randvoorwaarden
Haalbaarheidsonderzoek
Uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt of het programma van eisen voor nieuwbouw en/ of renovatie haalbaar is. De haalbaarheid zal blijken uit de gestelde wettelijke eisen, de functionele haalbaarheid en de uitkomsten van bijbehorende kostenindicaties.

Technisch ontwerp 
Tijdens de aanloopfase en de Voorbereidingsfase (VO) wordt de voortgang van het traject bewaakt en gestuurd. De overeengekomen kwaliteit wordt getoetst aan het programma van eisen en bijgestuurd met corrigerende maatregelen in geval van afwijkingen.
Tijdens deze fase is het verstandig een begroting van de bouwkosten te laten maken, hieruit zal blijken of de gestelde kwaliteit ook binnen de budgettaire uitgangspunten gerealiseerd kan worden. Het voeren van overleg en het fungeren als aanspreekpunt voor de projectomgeving, de opdrachtgever, het projectteam, de gebruikers en overige belanghebbenden, behoren tot mijn taken. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in periodieke
voortgangsrapportages. Ook het vooroverleg met gemeenten betreffende de noodzakelijke vergunningsprocedures behoort tot de werkzaamheden, evenals het bewaken van het vergunningstraject. Geformuleerd moet worden welke werkzaamheden aanvullende expertise behoeven. Deze partijen worden in geschakeld en op basis van hun geaccordeerde offertes wordt opdracht verstrekt.

Prijs- en contractvorming
De volgende werkzaamheden behoren tot de prijs- en contractvorming:
 • Advisering bij onderhandse aanbestedingen.
 • Beoordelen van de aanbiedingen/ begrotingen, aanneemsom, begeleiding indien bezuinigingen noodzakelijk zijn, prijsonderhandelingen.
 • Advisering bij de gunning en opdrachtverstrekking aan uitvoerende partijen namens de opdrachtgever.
 • Machtigingsverzoek aan de opdrachtgever na aanbesteding.
Uitvoering-/ directie-voering
De hieronder omschreven werkzaamheden behoren tot de uitvoering-/ directievoeringswerkzaamheden:
 • Overleg met en coördinatie van aannemers inzake uit te voeren werkzaamheden.
 • Toezicht op de uit te voeren onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden en opleveren van de uitgevoerde werkzaamheden, en de bijbehorende correspondentie.
 • Toetsen van de rekeningen aan de opdrachten, fiatteren van de rekeningen, meer- en minderwerken, het voeren van prijs-onderhandelingen en het bewaken van de budgetten.
 • Opstellen periodieke overzichten en financiële stand van zaken.
 • Prijsvorming en verlening opdracht ten behoeve van de stelpost bestedingen.
 • Afstemmen uitvoeringstekeningen.
 • Advisering termijnstaten en bankgarantie.
 • Voorbereiden, voorzitten en het maken van verslagen van voortgangsvergaderingen en bouwvergaderingen.
 • Opstellen proces-verbaal van oplevering.
Nazorg
Het project eindigt niet met de oplevering. Deze fase van het proces betreffen de volgende werkzaamheden:
 • Het opstellen van een eindafrekening.
 • Administratieve afronding van het project.
 • Nazorg tijdens de onderhoudsperiode.
 • Controle op naleving van het proces-verbaal van oplevering.

Copyright © Makkelijk te vinden 2022 - Gerealiseerd door ACF Bentveld Webs & Apps